โครงการ “Project T” ปลูกป่าชายเลนต้นโกงกาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี SWA13

โครงการ “Project T” ปลูกป่าชายเลนต้นโกงกาง (SWA13) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

 

หลักการและเหตุผล

                เนื่องจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนติดทะเล มีปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่ง ทาให้ แผ่นดินถูกกัดเซาะมีบริเวณกว้าง แนวคิดว่าจะแก้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลง และจะทำเช่นใด ที่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้กลับมาคงเดิมได้ จึงได้ มีการทำโครงการ ที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อที่จะสามารถรักษาชายฝั่ง และป่าชายเลนจะช่วยให้เกิดการตกตะกอนของดินทรายจะได้ พื้นที่กลับมารวมถึงเป็นที่อนุบาลสัตว์ทะเล ซึงจะทำให้ สามารถเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลได้ การริเริ่มปลูกป่า โดยการเพาะต้นกล้าโกงกางด้วยตนเองนี้จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

 

วัตถุประสงค์

                1.) เพื่อแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของเขตบางขุนเทียน

2.) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์

3.) เพื่อให้นักเรียน และคนในชุนชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 

ผลที่ได้รับ

1. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของเขตบางขุนเทียนลดลง

2. เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และผืนดินจากการสะสมของตะกอนเมื่อมีป่าชายเลยขึ้นทดแทนจากการถูกกัดเซาะของน้ำทะเล

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. นายพลพล            สงวนเกียรติสุข
  2. นายธนาคม          จิรก้องกิจ
  3. นายสรวิชญ์          วิทยาวรกุล
  4. นางสาวนริศรา    ลิมปิศิริสันต์
  5. อ.ศศิวิมล              รุ่งเรือง (ที่ปรึกษา)
  6. นายชาญศักดิ์        สงวนเกียรติสุข  (The Trainer SWA)
Аватар пользователя SWA Thailand
from Thailand, 1 год назад

Project Period

Started On
Wednesday, May 16, 2018
Ended On
Sunday, August 5, 2018

Количество участников

3

Часы работы

270
Geolocation

Topics

Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.