โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนองโดน ต.พานทอง โดย โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จ.กำแพงเพชร SWA14

โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนองโดน ต.พานทอง

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน ในแต่ละปีจะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และประกอบกับได้จัดตั้งมานานจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ คับแคบ สถานที่ทั้งภายในและภายนอกทรุดโทรม และสื่อการเรียนการสอนชำรุด

กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จึงได้คิดโครงการลูกเสือจิตอาสาช่วยพัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษา

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ให้น่าอยู่  สะอาด และปลอดภัย

2. ผลิต และซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานได้ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจเป็นประโยชน์

   ต่อการเรียนการสอน

 

งบประมาณ

20,000 บาท

 

ผลที่ได้รับ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนมีห้องเรียน อาคารเรียน และรั้วที่สวยงาม น่าอยู่

2. มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นที่มีสีสันสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

3. มีสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่  เหมาะสำหรับการเรียนรู้

4. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

               

                               

               

ผู้รับผิดชอบโครงการ        

               1. นายคมสันต์   ดาทา

                2. นางสาวฐาวิณัน  ประทุมมา

                3. นางสาวนิสาชล  ดอกบัว

               4. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ (ที่ปรึกษา)

Аватар пользователя SWA Thailand
from Thailand, 9 месяцев назад

Project Period

Started On
Tuesday, May 1, 2018
Ended On
Thursday, August 30, 2018

Количество участников

3

Часы работы

270
Geolocation

Topics

Better World Framework
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.