โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้อง (SWA Creating A Better School) ชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท SWA14

โครงการ  ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้อง (SWA Creating A Better School)    

หลักการและเหตุผล

                จากสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ จากที่ได้พบเห็น ว่าโรงเรียนของแห่งนี้ มีจำนวนนักเรียนที่น้อยมากและมีสภาพของโรงเรียนที่ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการที่จะส่งบุตรหลาน เข้าไปเรียนจึงต้องยอมทนในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในอำเภอ หรือตัวจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มี ผู้ปกครองบางส่วนที่จำเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  ดังนั้นชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้อง (SWA Creating A Better School) เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน โดยการ ทาสีรั้ว, อาคารเรียน, สนามเด็กเล่น, ห้องน้ า ให้มีความสวยงามเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการที่อยาก จะเรียน นักเรียนและผู้ปกครองมีความรักและศรัทธาในโรงเรียนใกล้บ้าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ           1.เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                     2.เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน 

                                                     3.เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย  

                                                     4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์สุนทรี

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ       1.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี 

                                        2.ผู้ปกครองให้ความสำคัญที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน 

                                        3.สมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชุมชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน                                           บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ

 

 รับผิดชอบโครงการ               นางสาววรัญญา  ชื่นจิตร์ 

                                                นางสาวทิพย์สุดา พุ่มดอกแก้ว

                                                นางสาวณัชชา พูลเพิ่ม

                                                ครูนวลนภา ศรีคำแซง   (ที่ปรึกษาโครงการ)

Аватар пользователя SWA Thailand
from Thailand, 10 месяцев назад

Project Period

Started On
Saturday, July 7, 2018
Ended On
Sunday, September 30, 2018

Количество участников

3

Часы работы

270
Geolocation

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.