โครงการ ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ SWA14

โครงการ ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้

หลักการและเหตุผล

ลูกเสือจิตอาสาจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับชุมชนและเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนกมลาไสย จัดทำโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้” โดยทำการจัดกิจกรรมที่ 1.) ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ 2.) หนองขุ่น  ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปลูกต้นไม้ เพื่อชะลอไม่ไห้น้ำเซาะหน้าดินและเพื่อเก็บน้ำกับ แร่ธาตุ อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์

2. เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณป่าดงนามล ต.โคกสมบูรณ์ และสวนสาธารณะหนองขุ่น ต.กมลาไสย

อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

2. ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำใช้         

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

            1.นายไตรภพ หอมบุญ

        2.นายเนรมิตร ภูมิไชยโชติ

        3.นายปิยังกูร มารัศมี

        4.นายโดม เศรษฐจันทร์ (ที่ปรึกษาโครงการ)

       

Аватар пользователя SWA Thailand
from Thailand, 11 месяцев назад

Project Period

Started On
Wednesday, May 2, 2018
Ended On
Tuesday, October 16, 2018

Количество участников

3

Часы работы

270
Geolocation

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.