โครงการ 2 วัฒธรรม 2 ภาษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล SWA 15

โครงการ 2 วัฒธรรม 2 ภาษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

                ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในรูปแบบทวิภาคี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียนและยังช่วยลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนรวมโดยให้ผู้พิการเข้าร่วมกับนักศึกษาปกติ แต่ในการเรียนรู้ของผู้พิการนั้นจำเป็นต้องใช้ล่ามภาษามือช่วยอธิบายในการสอนของครู จึงทำให้ผู้พิการเรียนรู้ได้ล่าช้ากว่าคนปกติ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินยังมีอุปสรรคทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระหว่างคนปกติกับผู้พิการทางการได้ยิน

                ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการ 2 ภาษา 2 วัฒนธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถใช้ชีวิตในวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลอย่างมีความสุขและสามารถร่วมทำกิจกรรมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างปกติ รวมไปถึงการเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและ         กัน

                2. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลปกติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันด้วยอย่างมีความสุข

                2. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและกัน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                1. นายนิคม  โพธิ์ชู

                2. นายวิศนุกร  นาคอก

                3. นายจิรพงศ์  ยานะรินทร์

                4. นายมนตรี  รักถึง   ที่ปรึกษาโครงการ

Аватар пользователя SWA Thailand
from Thailand, 12 месяцев назад

Project Period

Started On
Monday, June 11, 2018
Ended On
Sunday, September 23, 2018

Количество участников

3

Часы работы

345
Geolocation

Topics

Diversity and Inclusion
Partnerships
Youth Engagement
Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.