Project

การบำรุงรักษาวัด
1. ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าวัดเป็นของตน เพื่อให้มีความรู้สึกรักและหวงแหน จะได้ช่วยกันดูแลรักษา
2. ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นรู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาแสวงหาความสงบ หรือรับฟังคำสอน คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาชีวิต เพื่อให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของวัดและเข้าวัดมากขึ้น
3. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าวัดกับชุมชนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
การบำเพ็ญประโยชน์แก่วัด

พุทธศาสนิกชนที่ดีมีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด ดังนี้
1. ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บริจาคทรัพย์ เพื่อหาทุนทรัพย์ไปช่วยสร้างอุโบสถ วิหาร หรือศาสนสถานอื่น ๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของวัด
2. ให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร หรือจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญช่วยอบรมวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งระบบการจัดการเอกสารให้แก่พระภิกษุ
สามเณร
4. ดูแลมิให้ผู้ใดใช้วัดเป็นสถานที่ประพฤติมิชอบหรือใช้วัดเป็นแหล่งทำมาหากิน หาประโยชน์ เพราะวัดควรเป็น
ที่สงบ เป็นที่พักใจของผู้เข้าไปเยือน
5. ชักชวนกันไปทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา โดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา

หน้าที่ในการบำรุงรักษาวัดของชุมชน

1. การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง วางแบบแปลนศาสนสถานและ ศาสนวัตถุ รวมถึงการสร้างพระพุทธรูป สร้างศาลาสวดศพ และเมรุเผาศพ
2. ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหาทุน ทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการบำรุงรักษาศาสนสถาน และศาสนวัตถุให้วัด
3. จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม หรือส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดศึกษาพระปริยัติธรรมตามความ
เหมาะสม
4. ส่งเสริม สนับสนุนวัดทั้งกำลังเงินและกำลังกาย จัดงานการกุศลประจำปีสำหรับชุมชน หรือจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญ
5. ช่วยทำความสะอาดวัด และบริเวณภายในวัด รวมไปถึงไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ไปปล่อยภายในวัด

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Monday, June 8, 2020
Ended On
Monday, June 8, 2020

Participants

5

Service hours

5

Topics

Adults in Scouting
Partnerships

SDG

You should not see this

Comments

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.