วิทยากรในการอบรม Messengers of Peace รุ่น4

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจำกลุ่มสีเขียว ในการอบรม Messengers of Peace Local coordinators Thailand รุ่นที่4 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "ผิน แจ่มวิชาสอน" ในระหว่างวันที่29 - 1 ธันวาคม 2562 เป็นการอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม

Links

Ruechakorn Narapongsatorn's picture
from Thailand, 1 week ago

Project Period

Started On
Friday, November 29, 2019
Ended On
Sunday, December 1, 2019

Participants

99

Service hours

4455
Geolocation

Topics

Adults in Scouting
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.