กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ภายใน)ปีการศึกษา 2562

TAC VOCATIONAL SKILLS COMPETITION จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา นักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้และทักษะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทักษะความรู้ด้านอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

Panatda Emma Nimnual's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Monday, August 26, 2019
Ended On
Wednesday, August 28, 2019

Participants

320

Service hours

640
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.