โครงการ สร้างโป่ง เพาะกล้า เพื่อป่าที่ยั่งยืน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม SWA 15 จ.อุทัยธานี

โครงการ สร้างโป่ง เพาะกล้า เพื่อป่าที่ยั่งยืน 

หลักการและเหตุผล

              เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 ณ เมือง คาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย  ห้วยขาแข้งมีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด คือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเข้ามาด้วย ทำให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

              ลักษณะอากาศที่ห้วยขาแข้งหากเป็นฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมากห้วยขาแข้งได้เป็นมรดกโลกเพราะสภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ บางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย

                แต่เนื่องจากปัจจุบันสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้อาหารและแร่ธาตุตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประสบปัญหาสัตว์ป่าออกมาหาทำลายและกัดกินพืชไร่ชาวบ้าน

จนกล้ายเป็นข้อพิพาทระหว่างคนกับสัตว์ ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างป่าแนวกันชน แต่ก็ไม่ลดปัญหาได้ อีกทั้งชาวบ้านก็บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อหาของป่า ซึ่งทำให้ทั้งคนและสัตว์เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

                ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ โดยการร่วมกันสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มอาหารและแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า อีกทั้งร่วมกันเพาะต้นกล้าผักหวาน เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้เพาะปลูก เพื่อลดการบุกรุกการหาของป่า

 

วัตถุประสงค์

              1.เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์คืนความสมดุลกับแหล่งอาหารของสัตว์

                2.เพื่อสร้างกิจกรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

                3.เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรัก ความเข้าใจ ที่ดีถูกต้อง ต่อสัตว์ป่ากับชาวบ้าน

                4.เพื่อความสุข ความเป็นผู้ให้ กับผู้ร่วมกิจกรรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คืนความอุดมสมบูรณ์ คืนความสมดุล กับแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

2. มีจิตสำนึก ความรัก ความเข้าใจ ที่ดีถูกต้อง ต่อสัตว์ป่า

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ในฐานะเป็นผู้ให้

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                นางสาวจิราภา  ผิวพิมพ์ดี

                นางสาวศรัณยา  เข็มทอง

                นางสาวสุกานดา  เภาตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

                นางสาวกาญจนา  สาก้อน

                นายชงคา  เมืองจันทร์

SWA Thailand's picture
from Thailand, 1 year ago

Project Period

Started On
Saturday, June 2, 2018
Ended On
Wednesday, August 22, 2018

Participants

3

Service hours

270
Geolocation

Topics

Partnerships
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.