กิจกรรมบูรณาการความรู้และรายได้เพื่อน้องครั้งที่ 4

 

กิจกรรมบูรณาการความรู้และรายได้เพื่อน้อง ครั้งที่4

"การประดิษฐ์กระปุกออมสิน(ลงพื้นสีขาว)"

รายงานการปฎิบัติงาน Voluntary Service

ภายใต้การควบคุมของSWA Thailand

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

2.โครงการบูรณาการสร้างควมรู้และรายได้เพื่อน้อง

3.ดำเนินงานที่โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา

4.เป็นการดำเนินงาน ครั้งที่1

สมาชิก Core Team

๑.นายอัครพล รัตนภูดินันท์ ผู้ประสานงานหลัก

๒.นายพิริยพล ประสานเกลียว ผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงาน(ฝ่ายวิทยาศาสตร์)

๓.นายนนทกร แก้วบุญทอง กรรมการ และ เลขานุการ

๔.เด็กชายตุลธวัช พานิชยิ่ง กรรมการ

๕.เด็กชายรวินทร์ สุขเสน กรรมการ

๖.เด็กชายธีทัต แสงอรุณ กรรมการ

๗.เด็กชายฐิติวุฒิ กุลศรีโรจน์ กรรมการ

๘.นางสาวธัญธิดา บุญยศ ผู้ประสานงานส่วนงานศิลปะประยุกต์และฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ ในโครงการ มี สองส่วนงานคือ

1. ส่วนงานวิทยาศาสตร์

2. ส่านงานศิลปะประยุกต์

Golfza Rawin's picture
from Thailand, 6 months ago

Project Period

Started On
Friday, January 19, 2018
Ended On
Friday, January 19, 2018

Participants

30

Service hours

90
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.