สอนภาษาลาวเข้าสู่อาเซียน

ชื่อโครงการ...สอนภาษาลาวเข้าสู่อาเซียน.

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      การสื่อสารมีความสำคัญ ทั้งภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆในอาเซียน และภาษาลาว เพราะคนไทยอีสาน ส่วนใหญ่ฟังภาษาลาวได้ประมาณ 80% แต่ยังมีความหมายไม่เหมือนเดิมและออกเสียงไม่สมบูรณ์นัก ทางคณะผู้จัดทำโครงกรจึงได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของภาษาลาวให้เด็กและเยาวชนมากขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
 โรงเรียนบ้านหัวหนอง มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายศราวุธ    พุทธปัญโญ
  2.นายประพันธ์     พรหมบุตร
  3.นายธนากร    เกษียรสินธุ์
  4.นายพรชพรรณ    วรรณะ
  5.นายอำนาจ    รักษาพล
  6.นางสาวธนาภรณ์    วงษ์รอด
  7.นายกีรติ    นิรภัย

ผลการดำเนินงาน
  1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาวขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2.นักเรียนสามารถอ่าน เขียน ภาษาลาวขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
  3.นักเรียนสามารถนำภาษาลาวขั้นพื้นฐานไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

lertchanta's picture
from Thailand, 4 years ago

Project Period

Started On
Saturday, February 8, 2014
Ended On
Thursday, February 20, 2014

Participants

7

Service hours

90

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.