• 111 projects

  • 155446 Service hours

  • 0 updates

  • 3 news

  • 1 komentar

Tentang

คติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
“ทำดีที่สุด”
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
“จงเตรียมพร้อม”
คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
“มองไกล”
คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
“บริการ”

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ข้าขอสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
กฎของลูกเสือสำรอง
ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฎิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.