32ජාතික මානවක සමූළුව -මන්නාරම 32nd Rover Moot in mannar

32වන ජාතික මානවක සමුළුව කණ්ඩායම් නායක ලෙස සභාගී විය

Avatar aravinda_hiran
from Sri Lanka, 4 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Thursday, November 3, 2016
Ended On
Sunday, November 6, 2016

Jumlah peserta

6

Lamanya pelayanan

144

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.