ส่งเสริมรายได้ด้านการเกษตรระหว่างเรียน

ชื่อโครงการ...ส่งเสริมรายได้ด้านการเกษตรระหว่างเรียน

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      ปัจจุบันค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการศึกษา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในทุกด้านของเด็ก ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นความสำคัญของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของเด็ก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็ก โดยการทำเกษตรกรรมขั้นต้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ภายในครอบครัวด้วย

คณะผู้จัดทำโครงการ
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นางสาวสุกัญญา    สีหาร
  2.นางสาวสุภาภรณ์    เผ่าดี
  3.นางสาวสุชาดา    ทูคำมี

ผลการดำเนินงาน
  1.เด็กๆและเยาวชนมีความรู้ในการทำการเกษตรขั้นต้นมีรายได้ สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้
  2.คณะลูกเสือและเนตรนารีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar lertchanta
from Thailand, 4 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Wednesday, January 15, 2014
Ended On
Thursday, March 6, 2014

Jumlah peserta

3

Lamanya pelayanan

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.