รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ...รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      ทางโรงเรียนศุภกรณ์วิทยานั้นได้จัดให้นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียน ชนิดกล่อง และก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นการลดปริมาณขยะ โดยการนำกล่องนมไปบริจาคกับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อทำประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะผู้จัดทำโครงการ
 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นางสาววราลี    อินพิทักษ์
  2.เด็กหญิงจทินญา    หมื่นสา
  3.เด็กหญิงจันทนา    แซ่เต็ง
  4.เด็กหญิงศศิวิมล    โพธิ์รักษา
 อาจารย์ที่ปรึกษา
  นายเนติ    คำตั๋น

ผลการดำเนินงาน
  1.คณะผู้จัดทำโครงการ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนศุภกรณ์วิทยาสามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักถึงการจัดการขยะด้วยตนเอง
  2.ปริมาณขยะลดลง
  3.เด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการตระหนักถึงการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar lertchanta
from Thailand, 4 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Monday, July 7, 2014
Ended On
Monday, July 28, 2014

Jumlah peserta

4

Lamanya pelayanan

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.