กิจกรรมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และพบสถานประกอบการ

การนิเทศงานของอาจารย์
* เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงาน กำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาจะร่วมกันวางแผนนิเทศสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
* กำหนดให้มีการนิเทศสถานประกอบการ 2 แห่งต่อหนึ่งวัน เว้นแต่สถานประกอบการอยู่ใกล้กันมากอาจให้นิเทศมากกว่า 2 แห่ง หรือในกรณีที่สถานประกอบการอยู่ไกล และกรณีที่คงเหลือสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวให้คณาจารย์นิเทศเพียงสถานประกอบการเดียวได้
* เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
* เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษารวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถานประกอบการส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันเดินทาง 1-2 วันทำการ
* คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานของนักศึกษา ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ถ้าคณาจารย์นิเทศพบว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา ขอได้โปรดกรุณาชี้แจงให้สถานประกอบการเข้าใจ และแจ้งปัญหานี้ให้ทราบด้วย
* นักศึกษาควรทราบกำหนดการไปนิเทศของอาจารย์เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศ ถ้านักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในวันดังกล่าว หรือมีเหตุเจ็บป่วยหรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์ หรืออาจารย์โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่
* ในการนิเทศ อาจารย์จะได้พบกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา โดยจะมีการประชุมเพื่อพูดคุยกับแต่ละฝ่ายโดยลำพังก่อนแล้วจึงประชุมพร้อมกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่อาจารย์ควรใช้เวลาในการพบปะกับบุคคลทั้งสองไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
* ถ้ามีโอกาส อาจนัดให้อาจารย์ได้พบกับผู้บริหารของสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยก็ได้
* ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินผลการนิเทศงาน ประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษา ตามแบบประเมินผลและส่งมอบงาน

Portrait de Panatda Emma Nimnual
from Thailand, il y a 2 mois

Project Period

Started On
Monday, March 15, 2021
Ended On
Friday, April 2, 2021

Nombre de participants

60

Heures de service

300

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.