โครงการ “ปลูกผักไร้สารพิษ ” โรงเรียนวัดวังแดง SWA14

ชื่อโครงการ   “ปลูกผักไร้สารพิษ ” โรงเรียนวัดวังแดง

หลักการและเหตุผล

            โครงการ “ปลูกผักไร้สารพิษ” จัดทำขึ้นโดยมีแนวคิดทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำความรู้มาถ่ายทอดและสาธิตการปลูกผักแบบไร้สารพิษให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังแดง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด และขยายผลสู้ครอบครัวได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลสู่ครอบครัว

2.  เพื่อสร้างรายได้การขายผักไร้สารพิษให้กับโรงเรียนวัดวังแดง

 

ผลที่ได้รับ

            1. นักเรียนโรงเรียนวัดวังแดงมีความรู้ และขยายผลสู่ครอบครัวของตน

            2. โรงเรียนมีรายได้จากกาขายผักไร้สารพิษ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            1. ด.ช.เดชา     เดชคุ้มญาติ

            2. ด.ญ.ชนาพร อ่อนศรี

            3. ด.ญ.จันทร์ธิมา  คงนิล

            4. ด.ญ.วรดา    ปานทิม

          5. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม (ที่ปรึกษา)

Portrait de SWA Thailand
from Thailand, il y a 10 mois

Project Period

Started On
Wednesday, May 16, 2018
Ended On
Sunday, September 30, 2018

Nombre de participants

3

Heures de service

270
Geolocation

Topics

Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.