กิจกรรมบูรณาการความรู้และรายได้เพื่อน้อง ครั้งที่1

กิจกรรมบูรณาการความรู้และรายได้เพื่อน้อง ครั้งที่1
"การทดลองวัดกระแสไฟจากผลไม้"
รายงานการปฎิบัติงาน Voluntary Service
ภายใต้การควบคุมของSWA Thailand
1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม
2.โครงการบูรณาการสร้างควมรู้และรายได้เพื่อน้อง
3.ดำเนินงานที่โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา
4.เป็นการดำเนินงาน ครั้งที่1

สมาชิก Core Team
๑.นายอัครพล รัตนภูดินันท์ ผู้ประสานงานหลัก
๒.นายพิริยพล ประสานเกลียว ผู้จัดการโครงการทั่วไปและประสานงาน(ฝ่ายวิทยาศาสตร์)
๓.นายนนทกร แก้วบุญทอง กรรมการ และ เลขานุการ
๔.เด็กชายตุลธวัช พานิชยิ่ง กรรมการ
๕.เด็กชายรวินทร์ สุขเสน กรรมการ
๖.เด็กชายธีทัต แสงอรุณ กรรมการ
๗.เด็กชายฐิติวุฒิ กุลศรีโรจน์ กรรมการ
๘.นางสาวธัญธิดา บุญยศ ผู้ประสานงานส่วนงานศิลปะประยุกต์และฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ ในโครงการ มี สองส่วนงานคือ
1. ส่วนงานวิทยาศาสตร์
2. ส่านงานศิลปะประยุกต์

Portrait de Piriyapol
from Thailand, il y a 3 années

Project Period

Started On
Monday, January 8, 2018
Ended On
Monday, January 8, 2018

Nombre de participants

30

Heures de service

30

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.