งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนมดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ค่ายลูกเสือหนองญาติ) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยมีเป้าหมายคือ เยาวชนลูกเสือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 4,000 คน ในงานนี้ MoP Thailand ได้ไปร่วมกิจกรรม เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักและเข้าใจ Messengers of Peace

Portrait de SURAPHOL_HS1FJR
from Thailand, il y a 2 années

Project Period

Started On
Saturday, January 7, 2017
Ended On
Wednesday, January 11, 2017

Nombre de participants

4000

Heures de service

4000
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.