เด็กดีศรียาฯ แยกขยะจะได้ไม่ขยะแขยง

ชื่อโครงการ...เด็กดีศรียาฯ แยกขยะจะได้ไม่ขยะแขยง

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      เนื่องจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดทำโครงการ เด็กดีศรียาฯ แยกขยะจะได้ไม่ขยะแขยง กล่าวคือ จัดการรณรงค์ให้รักษาความสะอาดของห้องเรียน ก่อนทิ้งขยะลงถัง ต้องแยกขยะออกเป็น ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก และ กล่องนม ก่อนทิ้งพับกล่องให้เล็กลง จะได้ง่าย สะดวก สะอาด ช่วยลดปริมาณของขยะ เนื่องจากโรงเรียนศรียานุสรณ์ใช้ระบบเดินเรียนซึ่งมีจำนวนห้องทั้งหมด 75 ห้องเรียน นักเรียนไม่ได้ห้องโฮมรูมประจำทุกคาบเรียน จึงประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกทุกห้องหาวิธีการที่จะร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องเรียนและเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาใช้ ร่วมมือด้วย โดยหวังว่าถ้าทุกห้องสามารถทำได้ พวกเราทุกคนก็จะได้เรียน ในห้องเรียนที่สะอาด มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นด้วยความสะอาด สงบ นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
  1.นางสาวนัฐติยาภรณ์           เวียงนนท์
  2.นางสาวนิรมล             ปูเกตุ
  3.นางสาวสุชัญญา        ริมคีรี
  4.นางสาวกนกพร        สุขสวัสดิ์
  5.ครูอาดุน        ช้างแก้วมณี
  6.ครูจิติภัสร์        โชตินิธิธานันทร์
  7.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรียานุสณณ์

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Wednesday, July 1, 2015
Ended On
Wednesday, September 30, 2015

Nombre de participants

7

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.