ลูกเสือบริการ

ชื่อโครงการ...ลูกเสือบริการ

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการ “ลูกเสือบริการ” นี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้งานภายในโรงอาหารโดยใช้ไม้กับหลังคาที่อยู่โรเวอร์เด็นเก่าซึ่งยังมีสภาพดี สามารถนำไปใช้งานได้ เพื่อเป็นกาลดค่าใช้จ่าย และเพื่อทำให้ทัศนียภาพภายในโรงอาหารสวยงามขึ้น คณะผู้จัดทำจึงทาสี โดยใช้สีน้ำตาลเพื่อที่จะได้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานที่ในพื้นที่มรดกโลก

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายวุฒิชัย    เคลือบเจาะ
  2.นายธีรภัทร์    พรมดวง
  3.นายวิเชียร    กล่ำเอม
  4.นายภาณุวัฒน์    น้อยคำ
  5.นายนพพล    อิ่มบู่
  6.นายชนิตพล    วุฒิรุ่ง
  7.นายจุฑานนท์    ลือสุวรรณ
 อาจารย์ที่ปรึกษา
  1.อาจารย์ศิวาวุฒิ    สอนเม่น
  2.อาจารย์วิบูรณ์    เชียงจันทร์

ผลการดำเนินงาน
  1.ผู้จัดทำมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม
  2.ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะและฝีมือด้านการช่าง
  3.โรงอาหารมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยมากขึ้น
  4.โรงอาหารมีสายไฟปละหลอดไฟมากขึ้น ทำให้โรงอาหารสว่างมากขึ้น และมีโต๊ะรับประทานอาหารที่มีความพร้อมในการใช้งาน 17 ตัว

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Monday, September 14, 2015
Ended On
Monday, October 12, 2015

Nombre de participants

7

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.