รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

ชื่อโครงการ...รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      เนื่องจากชุมชนนั้นเกิดกองขยะมหาศาล และขยะยังปะปนกันอยู่ทำให้เกิดการเหม็นเน่า ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 ทั้งโรงเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของขยะและแยกแยะ ตลอดจนช่วยกันหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.เด็กหญิงพรพิมล    อ่อนคำ
  2.เด็กชายมน    สิทธเลิศ
  3.เด็กชายพงศกร    สาทร
  4.เด็กหญิงนันท์นภัส    พงษ์สัมฤทธิ์

ผลการดำเนินงาน
  1.ปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะ
  2.เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
  3.ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน และคลองลดลง

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Monday, January 5, 2015
Ended On
Friday, January 30, 2015

Nombre de participants

4

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.