บริการพัฒนาจิตอาสา2

ชื่อโครงการ...บริการพัฒนาจิตอาสา2

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      เนื่องจากเด็กๆและเยาวชนนั้นยังขาดจิตอาสาและไม่กล้าแสดงออก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเอาคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า บริการ คือ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำด้วยความสมัครใจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการออกบริการให้กับองค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น วัด โรงเรียน งานประจำปีระดับจังหวัด งานประจำปีระดับประเทศ เป็นต้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายรัตนพล    เจริญวัลย์
  2.นางสาวชลธิฌา    แซ่เอี่ยว
  3.นางสาวยุภา    อาจมนตรี
  4.นางสาวนัทมน    ท้องแท้

ผลการดำเนินงาน
  1.เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาที่ดีในการบริการ
  2.เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจอาสา
  3.เด็กและเยาวชนสามารถนำประโยชน์กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Thursday, February 11, 2016
Ended On
Thursday, February 11, 2016

Nombre de participants

4

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.