สอนภาษาอังกฤษประกอบดนตรีนันทนาการ

ชื่อโครงการ...สอนภาษาอังกฤษประกอบดนตรีนันทนาการ

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่มีความสำคัญในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก และได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้น แต่เยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และไม่ค่อยกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากระบบการเรียน ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้จัดกิจกรรมใช้ดนตรีบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและดนตรีมากขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายภาณุวัฒน์    ไปมา
  2.นางสาวสายชล    รัตนพันธ์
  3.นางสาวจุฑามาศ    ขมิ้นทอง
  4.นายฐากูร    ฉันวิจิตร
  5.นางสาวฐิติมา    พรมโสภา
  6.นายเพชรพนม    บุบผาลา
  7.นายภัครินทร์     นางาม

ผลการดำเนินงาน
  1.นักเรียนเกิดความสามารถในการแสดงออกทางภาษาอังกฤษผ่านดนตรีนันทนาการ กล้าจะพูดได้อย่างมั่นใจ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเสริมในการเรียนต่อในอนาคตได้
  2.คณะผู้จัดกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชนจากการปฏิบัติจริง

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Thursday, February 11, 2016
Ended On
Thursday, February 11, 2016

Nombre de participants

7

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.