น้ำพึ่งเรือ...ลูกเสือพึ่งได้

ชื่อโครงการ...น้ำพึ่งเรือ...ลูกเสือพึ่งได้

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำลังใจที่จะดำรงชีวิตต่อไป

คณะผู้จัดทำโครงการ
 ลูกเสือในสังกัดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายสมพงษ์    ดีพุ่ม
  2.นายจักรพงษ์    ดวงสีจันทร์
  3.นายโชคอนันต์    พันธานุรักษ์
  4.นายนุกรม    ชาวขมิ้น
  5.นายศุภกร    คงสืบเชื้อ
  6.นางสาวชนาพร    กมลนาวิน
  7.นางสาวอดิภา    นิลารัตน์
  8.นางสาวลักคณา    ธีรรุ่งเจริญไพศาล
  9.นางสาวรุจรวี    สระทองพูล
  10.นางสาวจินต์จุฑา    เทียนชัย
  11.นางสาวสโรชา    วุสันเทียะ
  12.นางสาวศิวรักษ์    สนิทสัมพันธ์
  13.นางสาวมณฑิรา    สิทธิมาศ

ผลการดำเนินงาน
  1.สภาพจิตใจของผู้ที่ประสบอุทกภัยจะกลับมามีสภาพที่ดีขึ้น
  2.สภาพแวดล้อมของชุนชมจะกลับมาสู่สภาพที่ดี
  3.ผู้คนในชุมชนจะมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Wednesday, October 15, 2014
Ended On
Wednesday, December 17, 2014

Nombre de participants

13

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.