คัดหนังสือดีเพื่อน้องในชนบท

ชื่อโครงการ...คัดหนังสือดีเพื่อน้องในชนบท

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

       โรงเรียนบ้านบ่อขมขาดแคลนงบประมาณที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะหนังสือ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของหนังสือหลากหลายในห้องสมุด เพื่อให้เด็กในชนบทได้มีหนังสือและได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือหลายๆประเภท ไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะผู้จัดทำโครงการ
 ลูกเสือเนตรนารีในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นางสาวพรรณศศิภรณ์    คำยิ่ง
  2.นางสาวกานต์ธิดา     แตงอวบ
  3.เด็กชายกษิดิศ     วีระธรรมโม
  4.เด็กชายวรเดช     ศรีอำไพ
  5.เด็กชายปฏิพัทธ์     ศรีสวัสดิ์
 ครูผู้กำกับ
  ว่าที่ร้อยตรีรัฐวุฒิ      คล้ายสุวรรณ

ผลการดำเนินงาน
  1.คณะทำงานสามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้จักการเสียสละและการแบ่งปัน
  2.นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขม มีหนังสือเพิ่มพูนความรู้ หรือสามารถใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงในการทำรายงาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

You should not see this

Commentaires

Portrait de Sct Brenda Montejo

Hi :D Add me in facebook Sct.brendt Sumatra montejo's my Fb account :D

Portrait de Sct Brenda Montejo

Hi :D Add me in facebook Sct.brendt Sumatra montejo's my Fb account :D

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Monday, May 26, 2014
Ended On
Friday, June 13, 2014

Nombre de participants

5

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.