โครงการ แกนนำผู้พิทักษ์ชายฝั่งทะเล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี SWA14

โครงการ แกนนำผู้พิทักษ์ชายฝั่งทะเล  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเกิดการกัดเซาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจัดว่ารุนแรง  ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้ทัศนียภาพเสีย และเสียหายทางด้านทรัพยากร   ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนดินเลนหรือมวลทรายบริเวณชายฝั่ง เกิดจากลมมรสุมและพายุที่ทำให้เกิดคลื่นลมเข้าปะทะบริเวณชายฝั่ง

                ดังนั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตั้งอยู่บริเวณบางขุนเทียน ชายทะเลซึ่งติดกับบริเวณชายฝั่งทะเล ได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดแนวความคิดที่จะชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลนให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินด้วย

 

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลให้แก่คนในชุมชน

                2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศในชายฝั่งให้แก่คนในชุมชน

                3. เพื่อสร้างแกนนำในการชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

                4. ชะลอการพังทลายของชายฝั่งทะเล

                5. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชน

 

เป้าหมาย

                1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

                                - คนในชุมชนและนักเรียนบริเวณเขตบางขุนเทียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 160 คน

                2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                                - คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลที่ถูกต้อง

                                - คนในชุมชนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. แกนนำมีความรู้ ในด้านการปลูกป่าชายเลนและปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

                2. แกนนำได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                1.นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล

                2.นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้

                3.นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพชร

                4.นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค (ที่ปรึกษาโครงการ)

                5.นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด  (ที่ปรึกษาโครงการ)

 

Imagen de SWA Thailand
from Thailand, hace 8 meses

Project Period

Started On
Wednesday, May 16, 2018
Ended On
Sunday, August 5, 2018

Número de participantes

3

Horas de servicio

270
Geolocation

Topics

Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.