โครงการ สนามกีฬาเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี SWA 15

โครงการ สนามกีฬาเพื่อน้อง

หลักการและเหตุผล  

การแบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นจากองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างสังคม การปลูกฝังให้เยาวชนประพฤติดีปฏิบัติดีนั้น อยู่ในกรอบการศึกษาที่สอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปในรายวิชา  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สอนให้เยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและพลโลกที่ดี ตามคติพจน์ว่า  บริการ ภายใต้กรอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไม่มีข้อใดเลยที่เยาวชนปฏิบัติแล้วไม่เห็นผล  พลังเยาวชน คือพลังสร้างชาติ คำนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้ด้วยการเปิดใจของผู้ปกครอง  ครู  ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันประเมินทุกด้าน

กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้แบ่งปันโอกาส  จึงสำรวจความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล  ขาดแคลนสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา และได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี  เป็นโรงเรียนที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  70  กิโลเมตร ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงอย่างยากลำบาก ส่งผลให้โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนประมาณ   200  คน ขาดแคลนและขาดโอกาสพัฒนาในหลายด้าน  การจัดกิจกรรมเป็นการรวมตัวของกลุ่มลูกเสือวิสามัญจิตอาสาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีและแนวร่วมจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ที่ให้สนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ โดยลูกเสือจิตอาสาจะเตรียมความพร้อมช่วงว่างจากการเรียนและเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยการประสานงานของวิทยาลัย กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ และผู้เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นและขยายต่อไปยังพื้นที่โรงเรียนห่างไกลอื่นต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อฝึกให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.  เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

3.  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

เป้าหมาย

         1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้มีจิตอาสาเป็นลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี และบุคคลภายนอก ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา และอาสาไปพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬารวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 100 คน

         .2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้มีจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ผู้มีจิตอาสาในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงพฤติกรรมการแบ่งปัน เป็นผู้เสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการร่วมปรับปรุงสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สามารถดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีความเรียบร้อย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         1. น.ส.วณิชา  หอมกลิ่น

         2. นายธนดล  ทรัพย์สิน

         3. นายสมพงษ์  เอี่ยมพล

         4. อาจารย์ดวงดี  ศรีสม   ที่ปรึกษาโครงการ

Imagen de SWA Thailand
from Thailand, hace 12 meses

Project Period

Started On
Wednesday, May 30, 2018
Ended On
Friday, September 28, 2018

Número de participantes

3

Horas de servicio

426
Geolocation

Topics

Partnerships
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.