โครงการ ลูกเสือจิตอาสา สร้างแหล่งศึกษาธรรมชาติ (ข่วงนกยูง) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ SWA 14 จ.เชียงราย

โครงการ ลูกเสือจิตอาสา สร้างแหล่งศึกษาธรรมชาติ (ข่วงนกยูง)

หลักการและเหตุผล

                 แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญกับมนุษยชาติ เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย ในการด าเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจ าเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้าง ขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และจากพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจ ากัดอยู่เพียงเพื่อด ารงชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน คงจะไม่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งบ่อยครั้งที่การกระท าของมนุษย์ ส่งผลให้สัตว์น้อยใหญ่ได้รับผลกระทบ ท าให้ลดจ านวนลง หรือบางครั้งส่งผลถึงการสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่ สามารถหวนคืนได้ ถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักอนุรักษ์ไว้  และถ้าหากเราช่วยกันอนุรักษ์ก็จะท าให้เกิดการสมดุลทางธรรมชาติ เพราะในปัจจุบันมนุษย์ได้เข้าไปใช้พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งหากินของสัตว์ปุามากจนเกินไป จนบางครั้งก็ท าให้เกิดปัญหา สัตว์ปุาเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตรที่มนุษย์ได้ปลูกไว้ท าให้ ถ้าหากสามารถแก้ปัญหาได้ ก็จะท าให้สัตว์มีแหล่ง หากิน มนุษย์ก็จะได้ชื่นชมและศึกษาความรู้ถึงวิถีของสัตว์ปุา

                ข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว ถนนพะเยา - จุน หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา เป็นข่วงนกยูงที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เพราะเป็นสถานที่อนุรักษ์นกยูงธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวชม นกยูง เนื่องจากที่ผ่านมาฝูงนกยูงที่อาศัยอยู่ตามปุาเวียงลอ ได้พากันบินลงมาหาอาหารกิน ท าให้พืชผลทางการเกษตร ที่ชาวบ้านปลูกไว้ ถูกฝูงนกยูงมากินเป็นอาหารได้รับความเสียหาย และชาวบ้านก็จะหาวิธีการปูองกันนกยูงโดยวิธีการ ต่าง ๆ รวมถึงพืชผลทางการเกษตรมียาฆ่าแมลง จึงส่งผลต่อชีวิตของนกยูงท าให้มีจ านวนที่ลดลง 

                ในการนี้จึงได้จัดท าโครงการลูกเสือจิตอาสา พัฒนาธรรมชาติ ข่วงนกยูง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ นกยูงธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และยังสามารถพัฒนาให้เป็นแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ ซึ่ง ตรงกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เปูาหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้ กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ที่ส าคัญเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างนกยูงกับคนในชุมชน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์นกยูงไทยในธรรมชาติให้คงอยู่และเพิ่มจ านวนขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 3. เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์นกยูงไทย 

4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยนกยูงไทยและสัตว์ปุาพื้นถิ่น

5. เพื่อปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้คงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. อนุรักษ์และขยายพันธุ์นกยูงไทยในธรรมชาติให้คงอยู่และเพิ่มจ านวนขึ้น 

                2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                3. สร้างจิตส านึกร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์นกยูงไทย

                 4. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยนกยูงไทยและสัตว์ปุาพื้นถิ่น

                5. ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้คงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นายเพชร นามยี่         ผู้จัดทำโครงการ 

นางสาวณิช มูเซอ        ผู้จัดทำโครงการ 

นางสาวนริศรา เกเย็น  ผู้จัดทำโครงการ 

นายทรงพล กาณะรักษ์   ที่ปรึกษา

นางรมิดา กาณะรักษ์      ที่ปรึกษา

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย

 

Imagen de SWA Thailand
from Thailand, hace 12 meses

Project Period

Started On
Saturday, May 19, 2018
Ended On
Sunday, September 23, 2018

Número de participantes

3

Horas de servicio

426
Geolocation

Topics

Good Governance
Partnerships
Youth Engagement

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.