PROJECT T เพาะต้นกล้าโกงกาง

Voluntary service “Project T”
Suankularb Wittayalai Thonburi School
SKT เพราะต้นกล้าโกงกาง จากฝักต้นโกงกาง และน้ำเค็มที่นำกลับมาจากชายทะเลบางขุนเทียน

Team Members
Sorrawich Vittayaworakul
Tanakom Jirakongkij
Narisara Limpisirisant
Palapol Sanguankiattisuk
Adviser : Miss Sasiwimon Rungreung ; Mr.Chansak Sanguankiattisuk
#ScoutsoftheWorldAward #SWAward #Thailand #SWD13

แบบเสนอโครงการ "Project T"
หลักการและเหตุผล
ป่าชายเลนเปรียบเสมือนเขื่อนที่ป้องกันคลื่นจากน้ำทะเลและช่วยบรรเทาความรุนแรงไม่ให้กัดเซาะชายฝั่งจากระแสน้ำและยังทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้าทับถมกันจนเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพรที่ปลูกตามป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้เป็นที่หลบภัยและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนาๆ ชนิด และยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลในหลายจังหวัด ซึ่งทางด้านทิศเหนือของจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้น มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลอยู่ในเขตบางขุนเทียน ในปัจจุบันป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียนกำลังประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทำให้หลักเขตหลักที่ 28 ซึ่งเป็นเขตสิ้นสุดของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนห่างจากชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร จากการที่ศึกษาค้นคว้าพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2550 ระบุว่า ผลการคำนวณระยะถอยร่นของชายฝั่งจากปัญหาการกัดเซาะ ณ ขณะนั้น เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 เมตรต่อปี และคาดว่าภายในระยะเวลา 10 ปี (นับจากปี 2550 ที่ทำการศึกษา) ป่าชายเลนที่เหลืออยู่อาจถูกทำลายแทบทั้งหมดส่งผลให้ปัจจุบันป่าชายเลนนั้นมีจำนวนลดน้อย หากยังเป็นเช่นนี้ ต่อไปพื้นที่เขตบางขุนเทียนอาจเกิดการพังทลายของดินจนอาจส่งผลให้พื้นที่ในเขตบางขุนเทียนจมอยู่ในทะเล
ดังที่กล่าวข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงจัดทำได้เล็งเห็นปัญหา จึงมีการจัดโครงการเพื่อณรงค์ให้มีการปลูกป่าชายเลนและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ชองป่าชายเลนที่มีต่อแนวชายฝั่งทะเล และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธ์ต้นกล้าโกงกางเพื่อที่จะนำไปปลูกยังป่าชายเลน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของเขตบางขุนเทียน
2. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนและคนในชุนชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ
5. เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลน

Files Attached
Imagen de SWD13THA_SKT
from Thailand, hace 2 años

Project Period

Started On
Saturday, January 6, 2018
Ended On
Saturday, January 6, 2018

Número de participantes

6

Horas de servicio

18

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.