ขยะเปรี้ยวใจ

Proyecto

ขยะเปรี้ยวใจ

ชื่อโครงการ...ขยะเปรี้ยวใจ

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      วัดกลางคลองสามเป็นสถานที่ที่มีคนไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำนวนมาก และบ่อยครั้งที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของคนในชุมชน อีกทั้ง การสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาใกล้เคียง ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่วัดและสถานที่ใกล้เคียง

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นางสาวจามจุรี    สุริยวงค์ชมพู
  2.นายอุดมศักดิ์    ธรรมราช
  3.เด็กหญิงกัญจน์ชานน    ผลยา
  4.นางสาวพิชชานัน    วรนาม
  5.นางสาวมณีนุช    น้อยเหลี่ยม
  6.เด็กหญิงอัญชลิยล    ผลยา
  7.เด็กหญิงพรพรรณ     จูประไพย์
 ที่ปรึกษาโครงการ
  1.อาจารย์มะลิวัลย์    บุญล้น
  2.อาจารย์อำนาจ    จารุมณีโรจน์

ผลการดำเนินงาน
  1.คนในชุมชนและเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้ช่วยกันพัฒนาวัดและโรงเรียนให้มีความสะอาดอย่างยั่งยืน
  2.ทีมงานกลุ่มโครงการขยะเปรี้ยวใจได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในการทำโครงการ

Imagen de lertchanta
from Thailand, hace 4 años

Project Period

Started On
Sunday, July 19, 2015
Ended On
Sunday, October 11, 2015

Número de participantes

7

Horas de servicio

90

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Suscribirse a All World Scouting News Suscribirse a World News Suscribirse a Regional News Suscribirse a Africa Scout Region News Suscribirse a Arab Scout Region News Suscribirse a Asia-Pacific Scout Region News Suscribirse a Eurasia Scout Region News Suscribirse a European Scout Region News Suscribirse a Interamerican Scout Region News