ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ #Connect2Earth #Mop_Thailand

ประดิษฐ์ของใชัจากเศษวัสดุเหลือใช้ เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมโลก

صورة Atiwat Max Rodpun
from Poland, منذ سنتان

Tags

ﺔﻄﺸﻨﻟﺍ ﺔﻨﻃﺍﻮﻤﻟﺍ
ﻞﻀﻓﻷﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻹﺍ
ﻝﺎﺼﺗﺍ
ﻊﻤﺘﺠﻣ
ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻞﺳﺭ
ﻢﻴﻠﻌﺗ
ﻪﻤﻈﻨﻣ
ﻪﻣﺍﺪﺘﺴﻣ
ﻲﻋﻮﻄﺗ
ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻦﻴﻜﻤﺗ

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.