สอนภาษาลาวเข้าสู่อาเซียน

مشروع

สอนภาษาลาวเข้าสู่อาเซียน

ชื่อโครงการ...สอนภาษาลาวเข้าสู่อาเซียน.

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      การสื่อสารมีความสำคัญ ทั้งภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆในอาเซียน และภาษาลาว เพราะคนไทยอีสาน ส่วนใหญ่ฟังภาษาลาวได้ประมาณ 80% แต่ยังมีความหมายไม่เหมือนเดิมและออกเสียงไม่สมบูรณ์นัก ทางคณะผู้จัดทำโครงกรจึงได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของภาษาลาวให้เด็กและเยาวชนมากขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
 โรงเรียนบ้านหัวหนอง มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายศราวุธ    พุทธปัญโญ
  2.นายประพันธ์     พรหมบุตร
  3.นายธนากร    เกษียรสินธุ์
  4.นายพรชพรรณ    วรรณะ
  5.นายอำนาจ    รักษาพล
  6.นางสาวธนาภรณ์    วงษ์รอด
  7.นายกีรติ    นิรภัย

ผลการดำเนินงาน
  1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาวขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2.นักเรียนสามารถอ่าน เขียน ภาษาลาวขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
  3.นักเรียนสามารถนำภาษาลาวขั้นพื้นฐานไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

صورة lertchanta
from Thailand, منذ 4 سنوات

Project Period

Started On
Saturday, February 8, 2014
Ended On
Thursday, February 20, 2014

عدد المشاركين:

7

ساعات الخدمة

90

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
اشترك ب All World Scouting News اشترك ب World News اشترك ب Regional News اشترك ب Africa Scout Region News اشترك ب Arab Scout Region News اشترك ب Asia-Pacific Scout Region News اشترك ب Eurasia Scout Region News اشترك ب European Scout Region News اشترك ب Interamerican Scout Region News