ดนตรีเพื่อน้อง(Music for children development)

ชื่อโครงการ...ดนตรีเพื่อพัฒนาน้อง (Music for children development).

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      ดนตรีสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านปัญญา พัฒนาด้านอารมณ์ ผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นคณะครูทางด้านดนตรีมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนต่างๆ จึงสอนดนตรีให้กับน้องๆที่สนใจด้านดนตรีส่งเสริมพัฒนาการ และสามารถหารายได้พิเศษให้กับตัวเองและครอบครัวในอนาคต

คณะผู้จัดทำโครงการ
 ลูกเสือในสังกัดโรงเรียนวัดสระเกศ(บรมบรรพต) มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายสุรชัย    นำแสงวานิช
  2.นายวรวุฒิ    อิทรขุนเทศ
  3.นายชโนตม์    ภูทันทิวง
  4.เด็กชายสรพงษ์    ฉันทสุทธิสมบัติ
 ครูผู้กำกับ
  1.นายทรงศักดิ์    ชุริกานนท์
  2.นายเอกภาพ     บุญศรีสวัสดิ์

ผลการดำเนินงาน
  1.เพื่อให้น้องๆใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และมีพัฒนาการด้านการดนตรีมากขึ้น
  2.ช่วยแบ่งเบาภาระของครู-อาจารย์ (ด้านดนตรี)
  3.เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

You should not see this

التعليقات

صورة Onklo

Bona agado, good work from Esperanto scout in Malaysia.

صورة lertchanta
from Thailand, منذ 4 سنوات

Project Period

Started On
Thursday, May 22, 2014
Ended On
Friday, June 13, 2014

عدد المشاركين:

4

ساعات الخدمة

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.